окулус | блоги | ирина звягина | юридическая помощь астрологам | (колективне) звернення щодо недопустимості...

(Колективне) звернення щодо недопустимості ухвалення проекту закону Верховної Ради №6299 від 13.04.2010 - Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо заборони діяльності екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів, та послуг з передрікання майбут

Проект о внесении изменений в законодательные акты в отношении деятельности астрологов, тарологов и пр. (см. ниже), в Украине и России уже несколько раз за последние годы выносится на рассмотрение в разных редакциях.

В 2010 г. благодаря активной позиции астрологических объединений и личных обращений астрологов и эзотериков в соответствующие комитеты Верховной Рады поправки к законопроекту были приняты в компромиссном варианте и существенно не затронули деятельность астрологов.

Ниже я публикую обращение, разработанное юристом Окулуса, которое было направлено в комитеты Верховной Рады в 2010-м году, и которое может быть использовано астрологами в случае необходимости защищать свои права в качестве экспертного заключения. Текст приведен на украинском и русском языках.

-----------------------------------------------------

Голові Верховної Ради України

В. Литвину

м. Київ, вул. М.Грушевского 5, 01021

Заявник(и): ПІБ____________________

Адреса:___________________________

Поштова адреса для надання відповіді

(в разі подання колективного звернення):

_________________________________

(Колективне) звернення щодо недопустимості ухвалення проекту закону Верховної Ради №6299 від 13.04.2010 у запропонованій депутатами редакції

Відповідно до статті 1, 3, 4 Закону України “Про звернення громадян” кожен громадянин має право звернутись з заявою до органу державної влади, його посадової особи, а також народного депутата щодо сприяння у реалізації його прав і свобод, повідомлення про недоліки у діяльності відповідного органу та вимагати усунути наявні перешкоди у реалізації його прав і свобод.

Відповідно до статті 40 Конституції України, статті 15, 18, 19 Закону України “Про звернення громадян” орган, посадова особа, народний депутат, що одержав письмове звернення громадян, зобов"язаний всебічно перевірити викладені у ньому факти та надати обгрунтовану письмову відповідь.

Згідно з п. 1 Указу Президента від 7 лютого 2008 року N 109/2008 керівники органів влади, зобов"язані забезпечити неухильне додержання Закону України “Про звернення громадян” та надання заявникам точної, повної та однозначної відповіді.

Проектом закону Верховної Ради України №6299 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо заборони діяльності екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів, та послуг з передрікання майбутнього (долі)” від 13.04.2010 передбачена заборона астрологічного консультування, як діяльності, що суперечить моральним засадам суспільства, заборона показу сюжетів з зазначених питань на телебаченні та поширення зазначеної інформації у інших ЗМІ.

Прийняття зазначеного законопроекту потребує повної цензури в інтернеті з боку Українських провайдерів, оскільки більшість російськомовних та англомовних порталів, в тому числі інформаційних, містять астрологічні прогнози, а також повне відключення трансляцій російських та інших іноземних телеканалів, оскільки на цих каналах відкрито демонструються сюжети за участю астрологів.

Вважаємо, що даний законопроект суперечить діючим міжнародним зобов"язанням України і не повинен вноситись на розгляд Верховної Ради з наступних підстав.

Україна ратифікувала Законом України N 1762-III від 1 червня 2000 року Ніццьку угоду про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків від 15 червня 1957 р. Астрологічне консультування віднесене до 45 класу згідно 9 редакції класифікації товарів, робіт і послуг відповідно до Ніццької угоди.

Виходячи з того, що астрологічне консультування передбачене в міжнародній класифікації товарів, робіт і послуг, згідно ратифікованої міжнародної угоди, зазначена діяльність є правомірною.

Пунктом 26 Хартії Європейської безпеки, яка поширюється на всії країни-учасники ОБСЄ, в тому числі Україну, встановлено зобов"язання держав учасниць забезпечити вільний та незалежний розвиток засобів масової інформації, а також вільний рух інформації всіма каналами зв"язку, як у середині держави так і між державами Європи, як основи вільного та демакратичного суспільства.

Згідно п. 1 Резолюції Парламентської Асамблеї ОБСЄ вісімнадцятої щорічної сесії “Свобода вираження поглядів в інтернеті” Вільнюс 28 червня – 3 липня 2009 року передбачено, що всі держави-учасниці, в тому числі Україна, визнають головне право людини на вільне вираження власних поглядів, яке включає право вільно притримуватись власних поглядів, поширювати та одержувати інформацію. В свою чергу держави-учасниці згідно п. 8 резолюції зобов"язані вживати заходів для реалізації зазначеного права в частині пошуку та поширення інформації, яка відповідає поглядам конкретної особи. В п. 6, 11 резолюції визнається, що обмеження зазначеного права є цензурою, держави, що її встановлюють – репресивними.

Відповідно до статті 10 Конвенції „Про захист прав людини і основоположних свобод”, яку ратифіковано Законом України N 475/97-ВР від 17.07.97, кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів.

Здійснення цих свобод, оскільки воно пов"язане з обов"язками і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров"я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду.

В жодній державі Європи на яку поширюється зазначена Конвенція не були встановлені обмеження на одержання та передачу астрологічної інформації.

Законом України від 17 липня 1997 р. «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року, Верховна Рада України надала згоду на обов"язковість Конвенції, яка згідно зі статтею 9 Конституції України, є частиною національного законодавства України.

Відповідно до ст. 32 вказаної Конвенції зі змінами, внесеними Протоколом № 11 до неї, питання тлумачення і застосування Конвенції та протоколів до неї віднесені до компетенції Європейського суду з прав людини. Україна визнала цю компетенцію, про що спеціально вказано в згаданому законі. Тлумачення положень Конвенції та протоколів до неї Європейський суд з прав людини здійснює у своїх рішеннях при розгляді конкретних справ.

Використання правотлумачення Європейського суду з прав людини при тлумаченні Конвенції про захист прав і основних свобод людини та протоколів до неї є обов’яковим також відповідно до підпункту “b” п. 3 ст. 31 Віденської Конвенції “Про право міжнародних договорів”, ратифікованої Указом Президії Верховної Ради УРСР N 2077-XI від 14.04.86 у якості наступної практики застосування договору. Всі проекти законів згідно статті 19 Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” повинні проходити експертизу на відповідність Конвенції та практиці її застосування Європейським судом.

Європейський суд неодноразово підтверджував принципи свободи поширення інформації, зокрема:

- У параграфі 41 Рішення від 08.07.1986 у справі Лінгенс проти Австрії, де суд був вимушений нагадати, що свобода вираження думки, як вона визначається в п. 1 статті 10, являє собою одну з несучих опор демократичного суспільства та однією з основоположних умов його прогресу і самореалізації кожного його члена. При дотриманні вимог п. 2, свобода слова охоплює не тільки "інформацію" або "ідеї", які зустрічаються сприятливо або розглядаються як необразливі або нейтральні, але також і такі, які ображають, шокують або вселяють занепокоєння. Такими є вимоги плюралізму, толерантності і лібералізму, без яких немає "демократичного суспільства".

- У параграфі 49 Рішення від 07.12.1976 по справі Хендісайд проти Великобританії, суд зазначив, що стаття 10 захищає публікацію інформації та ідей, які є протиправними або шокуючими, свобода виявлення поглядів, як вказано в параграфі 1 статті 10, є однією з основ демократичного суспільства і однією з невід"ємних умов його розвитку... Згідно з параграфом 2, це стосується не лише інформації або ідей, які сприймаються прихильно або вважаються необразливими або нейтральними, але й образливих, шокуючих, провокаційних. Такі вимоги плюралізму, терпимості, широти поглядів, без яких немає демократичного суспільства.

Астрологія має в своїй основі пізнавальну та гуманістичну концепцію, за своєю суттю астрологічна інформація не є образливою, шокуючою чи провокаційною, тому вона знаходиться далеко від меж допустимої інформації для поширення, визначених у практиці Європейського суду з прав людини. Таким чином, відсутні будь-які підстави для заборони поширення астрологічної інформації в Україні, яка є демократичною і правовою державою.

Відповідно до ч. 1 статті 15 Закону України „Про міжнародні договори” чинні міжнародні договори України підлягають сумлінному дотриманню Україною відповідно до норм міжнародного права.Згідно ч. 2 статті 19 зазначеного закону якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Таким чином, заборона законопроектом Верховної Ради №6299 від 13.04.2010, астрологічного консультування, яке є правомірною діяльністю, що входить до міжнародної класифікації товарів, робіт, послуг, яка діє на території всіх Європейських держав, тим більше під загрозою адміністративного покарання, безумовно суперечитиме статті 10 Конвенції „Про захист прав людини і основоположних свобод” та іншим міжнародним зобов"язанням України в частині права на свободу одержання і передавання інформації, в тому числі з астрологічних питань.

ПІБ (підпис) дата

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

--------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

--------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

--------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

---------------------

Председателю Верховной Рады Украины

В. Литвину

г. Киев, ул. М. Грушевского 5, 01021

Заявитель (и): ПИБ____________________

Адрес :___________________________

Почтовый адрес для предоставления ответа

(В случае подачи коллективного обращения):

_________________________________

(Коллективное) обращение о недопустимости принятия проекта закона Верховной Рады № 6299 от 13.04.2010 в предложенной депутатами редакции

Согласно статье 1, 3, 4 Закона Украины "Об обращении граждан" каждый гражданин имеет право обратиться с заявлением в орган государственной власти, его должностному лицу, а также народному депутату относительно содействия в реализации его прав и свобод, сообщения о недостатках в деятельности соответствующего органа и требовать устранить имеющиеся препятствия в реализации его права.

Согласно статье 40 Конституции Украины, статьи 15, 18, 19 Закона Украины "Об обращении граждан" орган, должностное лицо, народный депутат, получивший письменное обращение граждан, обязан всесторонне проверить изложенные в нем факты и предоставить обоснованный письменный ответ.

Согласно п. 1 Указа Президента от 7 февраля 2008 N 109/2008 руководители органов власти и местного самоуправления и их подразделений, особенно местных администраций, обязаны обеспечить неуклонное соблюдение Закона Украины "Об обращениях граждан" и предоставление заявителям точного, полного и однозначного ответа.

Проектом закона Верховной Рады Украины № 6299 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно запрета деятельности экстрасенсов, знахарей, гадалок, хиромантов и услуг по предсказанию будущего (судьбы)" от 13.04.2010 предусмотрен запрет астрологического консультирования, как деятельности, противоречащей моральным устоям общества, запрет показа сюжетов по указанным вопросам на телевидении и распространение указанной информации в других СМИ.

Принятие указанного законопроекта нуждается в полной цензуре в интернете со стороны Украинских провайдеров, поскольку большинство русскоязычных и англоязычных порталов, в том числе информационных, содержат астрологические прогнозы, а также полное отключение трансляций российских и других иностранных телеканалов, поскольку на этих каналах открыто демонстрируются сюжеты с участием астрологов.

Считаем, что данный законопроект противоречит действующим международным обязательством Украины и не должен вноситься на рассмотрение Верховной Рады по следующим основаниям.

Украина ратифицировала Законом Украины N 1762-III от 1 июня 2000 Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957. Астрологическое консультирование отнесено к 45 классу согласно 9 редакции классификации товаров, работ и услуг согласно соглашения в Ницце.

Исходя из того, что астрологическое консультирование предусмотрено в международной классификации товаров, работ и услуг согласно ратифицированному международному соглашению, указанная деятельность является правомерной.

Пунктом 26 Хартии европейской безопасности, которая распространяется на все страны-участники ОБСЕ, включая Украину, установлено обязательство государств-участников обеспечить свободное и независимое развитие средств массовой информации, а также свободное движение информации по всем каналам связи, как внутри государства, так и между государствами Европы, как основы свободного и демократичного общества.

Согласно п. 1 Резолюции Парламентской Ассамблеи ОБСЕ восемнадцатой ежегодной сессии "Свобода выражения в интернете" Вильнюс 28 июня - 3 июля 2009 предусмотрено, что все государства-участники, в том числе Украина, признают главное право человека на свободное выражение собственных взглядов, которое включает право свободно придерживаться собственных взглядов, распространять и получать информацию. В свою очередь государства-участники согласно п. 8 резолюции обязаны принимать меры для реализации указанного права в части поиска и распространения информации, отвечающей взглядам конкретного лица. В п. 6, 11 резолюции признается, что ограничения указанного права является цензурой, а государства, которые ее устанавливают - репрессивными.

Согласно статье 10 Конвенции “О защите прав человека и основополагающих свобод", которая ратифицирована Законом Украины N 475/97-ВР от 17.07.97, каждый имеет право на свободу выражения взглядов. Это право включает свободу придерживаться своего мнения, получать и передавать информацию и идеи без вмешательства органов государственной власти и независимо от границ.

Осуществление этих свобод, так как оно связано с обязанностями и ответственностью, может подлежать таким формальностям, условиям, ограничениям или санкциям, которые установлены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного спокойствия, для предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности, для защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения конфиденциальной информации или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия.

Ни в одном государстве Европы, на которую распространяется указанная Конвенция, не были установлены ограничения на получение и передачу астрологической информации.

Законом Украины от 17 июля 1997 «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, Верховная Рада Украины предоставила согласие на обязательность Конвенции, согласно статье 9 Конституции Украины, является частью национального законодательства Украины.

Согласно ст. 32 указанной Конвенции с изменениями, внесенными Протоколом № 11 к ней, вопросы толкования и применения Конвенции и протоколов к ней отнесены к компетенции Европейского суда по правам человека. Украина признала эту компетенцию, о чем специально указано в упомянутом законе. Толкования положений Конвенции и Протоколов к ней Европейский суд по правам человека осуществляет в своих решениях при рассмотрении конкретных дел.

Использование правотолкования Европейского суда по правам человека при толковании Конвенции о защите прав и основных свобод и протоколов к ней является обязательным также в соответствии с подпунктом "b" п. 3 ст. 31 Венской Конвенции о праве международных договоров ", ратифицированной Указом Президиума Верховного Совета УССР N 2077-XI от 14.04.86 в качестве следующей практики применения договора. Все проекты законов согласно статье 19 Закона Украины "О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека" должны проходить экспертизу на соответствие Конвенции и практике ее применения Европейским судом.

Европейский суд неоднократно подтверждал принципы свободы распространения информации, в частности:

- В пункте 41 Решения от 08.07.1986 по делу Лингенс против Австрии, где суд был вынужден напомнить, что свобода выражения мнения, как она определяется в п. 1 статьи 10, представляет собой одну из несущих опор демократического общества и одно из основополагающих условий его прогресса и самореализации каждого его члена. При соблюдении требований п. 2, свобода слова охватывает не только "информацию" или "идеи", которые встречаются благоприятно или рассматриваются как безобидные либо нейтральные, но также и такие, которые оскорбляют, шокируют или внушают беспокойство. Таковы требования плюрализма, толерантности и либерализма, без которых нет "демократического общества".

- В пункте 49 Решения от 07.12.1976 по делу Хендисайд против Великобритании, суд отметил, что статья 10 защищает публикацию информации и идей, являющихся противоправными или шокирующими, свобода изъявления взглядов, как указано в пункте 1 статьи 10, является одной из основ демократического общества и одной из неотъемлемых условий его развития ... Согласно пункту 2, это касается не только информации или идей, воспринимаемых благосклонно или считаются безобидными или нейтральными, но и оскорбительных, шокирующих, провокационных. Такие требования плюрализма, терпимости, широты взглядов, без которых нет демократического общества.

Астрология имеет в своей основе познавательную и гуманистическую концепцию, астрологическая информация не является оскорбительной, шокирующей или провокационной, поэтому она находится далеко от границ допустимой информации для распространения, определенных в практике Европейского суда по правам человека. Таким образом, отсутствуют любые основания для запрета распространения астрологической информации в Украине, которая является демократическим и правовым государством.

Согласно ч. 1 статьи 15 Закона Украины "О международных договорах" действующие международные договора Украины подлежат добросовестному соблюдению Украиной в соответствии с нормами международного права. Согласно ч. 2 статьи 19 указанного закона, если международным договором Украины, вступившим в силу в установленном порядке, установлены иные правила, чем предусмотренные в соответствующем акте законодательства Украины, то применяются правила международного договора.

Таким образом, запрет законопроектом Верховной Рады № 6299 от 13.04.2010, астрологического консультирования, которое является правомерной деятельностью, входящей в международную классификацию товаров, работ, услуг, которая действует на территории всех Европейских государств, тем более под угрозой административного наказания, безусловно противоречит статьи 10 Конвенции "О защите прав человека и основных свобод" и другим международным обязательствам Украины в части права на свободу получения и передачи информации, в том числе, по астрологическим вопросам.

-----------------------------------------------------

--------------------------

-----------------------------------------------------

--------------------------

-----------------------------------------------------

--------------------------

Куда отправлять обращение (это - для примера, как мы это реализовали в Украине в 2010-м):

Адреса для обращений:

Президенту України

м. Київ, вул. Банкова 11, 01220

---

Прем"єр-міністру України

01001, м Київ, вул. М. Грушевського 12/2

---

Голові Верховної Ради України

В. Литвину

01021, м. Київ, вул. М. Грушевского 5

---

Верховна Рада України

Головному науково-експертному управлінню Верховної Ради

Комітету з питань науки і освіти

Комітету з питань бюджету

Комітету з питань правової політики

Комітету з питань свободи слова та інформації

Комітету з питань європейської інтеграції

01021, м. Київ, вул. М.Грушевского 5

----

Міністру Юстиції України

м. Київ, вул. Архітектора Городецького 13, 01001

----

Урядовому уповноваженому у справах

Європейського суду з Прав Людини

01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького 13

----

Уповноваженому Верховної Ради з прав людини

м. Київ, вул. Інститутська, 21/8, 01008

---

Міністру Освіти і Науки

01135, м. Київ, Просп. Перемоги 10

-------------

Адресата в каждом письме указывайте только одного. Иначе в инстанциях будут думать, на кого бы переложить обязанность дать ответ.

---------------------------------

Адвокат Александр Демченко

Статьи, Прогнозы и Гадания на Таро


Оставить отзыв

Всего отзывов: 0
  Внимание! Только для зарегистрированных на форуме Окулуса пользователей! 

Зарегистрироваться

 
 - форматирование выделенного текста
Ник на форуме
Пароль на форуме
Текст
 
   

Инструкция для тех, кто пользуется транслитом